Soyuznaya, Izhevsk

 

 

 

 

 

 

 

KOMOS, Izhevsk, 2017, 77 279 m2